ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษประถมศึกษา

นายศรศรี อาจวิชัย
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นางพรวิมล พิศมัย
ครูผู้สอนการงานอาชีพ

นางวิไล กระแจะจันทร์
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพรรษา อษาไทย
ธุรการ

นางสาวนัฐชนก อดุลยฤทธิกุล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น