ปฐมวัย

นางสาววรรณี กันจะนะ

นางราตรี กลั่นประโคน

นางสาวรัตติกร เรือนเพ็ชร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจินตนา พวงราช

นางสาวอุลัยวรรณ ไชฮะนิจ