ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปฏฐภรณ์ จันทวรรณ

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวมนัญชยา มีแสง

นางราตรี กลั่นประโคน

นางสาวรัตติกร เรือนเพ็ชร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววรรณี คัฒมาตย์

นางสาวจินตนา พวงราช

นางสาวอุลัยวรรณ ไชฮะนิจ