ลูกจ้างประจำ

นายสมาน สุวรรณโอสถ
ช่างไฟฟ้า ระดับ4

นายธนวัฒน์ ง่วนกิม
ช่างปูน ระดับ4