ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายจรูญ พวงราช

นายสมาน สุวรรณโอสถ
ช่างไฟ ระดับ4

นายธนวัฒน์ ง่วนกิม
ช่างปูน ระดับ4