ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชศักดิ์ศรีมหาบุศย์

เนื้อร้อง ผอ.บวรสิทธิ์  หุตะเมขลิน
ทำนอง  อาจารย์ ปรีชา  เกียรติประวัติ
ทำนอง  อาจารย์ สุทธิพร ตันมงคล


         พวกเราเหล่าชาวมหาบุศย์            ล้วนบริสุทธิ์ใจกายทั้งชายหญิง
    รักการเรียนเพียรศึกษาไม่ประวิง         มารยาทดียิ่งน้อมนำวัฒนธรรมไทย
         พวกเราเหล่าชาวมหาบุศย์            ล้ำเลิศสุดกิจกรรมนำสมัย
    นิทานดีอาหารเด่นระบือไกล              ประชาธิปไตยเด่นหรูอยู่ทุกครา
    สหกรณ์นั้นหรือก็สูงส่ง                      เจตจำนงค์ฝึกไว้เพื่อภายหน้า
    หวังเศรษฐกิจของไทยได้พัฒนา        เราร่วมใจฟันฝ่าทั่วหน้ากัน
          พวกเราเหล่าชาวมหาบุศย์          ประเสริฐสุดสามัคคีมีแม่นมั่น
    ขอเทิดเกียรติศักดิ์ศรีสถาบัน             สืบต่อจากท่านพระครูพิทักษ์ถาวรคุณ