ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษา

นางสาวอังคนา เปล่งวาจา
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวอมรรัตน์ ลาภทวี
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางอุษณีย์ ฮูไซนี
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวธนภรณ์ บินไชยะ
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางพรวิมล พิศมัย
ครูประจำชั้น ป.3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอารมย์ โพธิสาร
ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุวรรณา อินทร์ภูงา
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสุจิตรา สุภากริต
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวพชรพร มอดมูล
ครูประจำชั้น ป5/1

นางธันยมนต์ ปากคลอง
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสุนันท์ มะโนลัย
ครูประจำชั้น ป.6/2