คณะผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 023111483
อีเมล์ : watmahabudschool@gmail.com

นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาสนา เป็งวันปลูก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศรศรี อาจวิชัย
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป