คณะผู้บริหาร

นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0814266611
อีเมล์ : watmahabudschool@gmail.com

นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 061-7033016
อีเมล์ : napawan9530@gmail.com

นางวาสนา เป็งวันปลูก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 089-4416729
อีเมล์ : watmahabudschool@gmail.com

นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0897980140
อีเมล์ : watmahabudschool@gmail.com

นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 084-0133440
อีเมล์ : p_jongrak@hotmail.com

ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 080-6425298
อีเมล์ : watmahabudschool@gmail.com