คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี อัศวางกูร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปรารถนา สุวรรณลิโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวนีย์ หาญกลับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา ทิมเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ ทวีบุรุษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิธานกิจจาทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์กฤษฎา รตนโชโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา รัตนพราหมณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี พงษ์สมุทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติมา ทรงสุจริต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ศิริวัฒน์ศักดิ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ จริตชีวะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายสุนี สกุลแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ฟักคง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :