ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางทองจันทร์ พวงราช

นางธนภรณ์ ล้อวัฒนอนันต์

นางสาวธนพร ไพเราะ

นางสาวรุ่งอรุณ คะนานัน

นางสาวธนพร กาเหว่า

นางนุชจรีย์ แก้วเจริญ

นางสาวกนกวรรณ ทิมเสถียร

นายพรชัย ภู่อนุรักติ