ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรษา อษาไทย
ตำแหน่ง : ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2009-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) เจ้าหน้าที่ธุรการ
2005-2007 Top Tools .Co.Ltd : สนามบินสุวรรณภูมิ Project Coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล