กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีงบประมาณ 2564)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีงบประมาณ 2564)