ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 cai เศรษฐกิจพอเพียง
2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี
3 การพัฒนาทักษะการคูณ การหาร ด้วยกลยุทธ์ 5 เสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี