ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2562โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตามแนวทางการรายงานผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนด

วิธีการดำเนินการจัดทำรายงานผลงานที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเล่มนี้ ได้อาศัยข้อมูล            จากการวิเคราะห์ภารกิจหลักและบริบทของโรงเรียน สภาพปัจจุบันและปัญหา ลักษณะของโครงการที่จัดทำขึ้น เป็นทั้งการแก้ปัญหาการพัฒนางาน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ              คู่คุณธรรม ทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน                      วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้กำหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงานและรักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สร้างและพัฒนางานตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ คณะทำงานทุกคนและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ที่ช่วยให้การจัดทำรายงานของโรงเรียนเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

 

 (นางบุษยา  ทองมี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)

         ๒ กันยายน ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

      เรื่อง

หน้า

 

ชื่อผลงาน

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประจำปี ๒๕๖๒ จัดอยู่ในกลุ่มนโยบาย

 

ความสำคัญของผลงาน

 

- เหตุผล / ความจำเป็น / ปัญหา / ความต้องการของผลงาน

 

- แนวคิด / หลักการสำคัญในการดำเนินงาน

 

วัตถุประสงค์

 

เป้าหมาย

 

กระบวนการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

ผลที่เกิดขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

ปัจจัยที่ทำให้ผลงานสำเร็จและมีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

 

การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

********************************************

๑.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๒. ชื่อผลงาน    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

๓. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประจำปี ๒๕๖๒ จัดอยู่ในกลุ่มนโยบายโครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

- โครงการพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ข้อ ๓ มีงานทำ มีอาชีพโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด

- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยครู และผู้เรียน มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการเรียนแบบองค์รวม จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่การมีอาชีพ

๔. ความสำคัญของผลงาน

๔.๑ เหตุผล / ความจำเป็น / ปัญหา / ความต้องการของผลงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้มีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปี ๒๕๕๔  ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

และมีการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการทุกปีนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและวิทยากรท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนได้เน้นการจัดการเรียน การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน เพื่อใช้ในชีวิต ประจำวัน

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม ทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้กำหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทำงานและรักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สร้างและพัฒนางานตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

๔.๒ แนวคิด / หลักการสำคัญในการดำเนินงาน

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์พระราชา ที่สอนให้คนรู้จักการจัดการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึง แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย       ที่เปลี่ยนไป โครงการที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มุ่งเน้นให้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นักเรียนเป็นผู้ ดี เก่ง มีสุข และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป พร้อมบูรณาการสู่การสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และนักเรียนรู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนพร้อมบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสามารถนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

๖. เป้าหมาย

 เชิงปริมาณ

. นักเรียนชั้น ป. - .๖ ทุกคน และบุคลากรของโรงเรียนเรียนรู้และปฏิบัติการ ปลูกพืชผัก              สวนครัวรั้วกินได้

. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๖ เรียนรู้การซื้อการขายการหารายได้ระหว่างเรียน

. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างการประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม

. นักเรียนอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมการออมก่อนใช้

เชิงคุณภาพ

. นักเรียนร้อยละ ๙๕  สามารถปลูกพืชผักสวนครัว

. นักเรียนร้อยละ ๙๕  สามารถเรียนรู้และปฏิบัติการซื้อการขาย  การหารายได้ระหว่างเรียน

. นักเรียนอนุบาล .๖ รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างการประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม

. นักเรียนอนุบาล .๖ ออมทรัพย์ในกิจกรรมออมก่อนใช้

.   กระบวนการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑.  ประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒.  กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

๓.  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

.  กิจกรรมออมก่อนใช้

๕.  โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste

.  สรุปและรายงานผล

 

ระยะเวลาดำเนินการ


ที่

ระยะเวลา

 

กิจกรรม

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

..

มิ..

..

.

..

..

..

..

..

..

มี..

เม..

ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,12:22   อ่าน 1177 ครั้ง