ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางบุษยา ทองมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศรศรี อาจวิชัย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวาสนา เป็งวันปลูก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปฎฐมภรณ์ จันทวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล