ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางบุษยา ทองมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศรศรี อาจวิชัย
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวาสนา เป็งวันปลูก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปฎฐมภรณ์ จันทวรรณ
หัวหน้างานกลุ่มบริหางานบุคคล