ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาสนา เป็งวันปลูก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศรศรี อาจวิชัย
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป