ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์
           โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ
     สติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรม   จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน

นฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
คำขวัญโรงเรียน
 
เรียนรู้โลกกว้าง   เสริมสร้างวินัย   พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนคุณธรรม